Restauracja i HotelJaskółka

Pieńki 40
tel. 698 768 077 - restauracja

tel. 602 894 936 - właściciel

e-mail: restauracja@jaskolka.radom.pl

Hotel położony jest przy trasie nr 9 na 26 kilometrze na pograniczu gmin Iłża
i Skaryszew.

Dbamy o komfort pobytu naszych gości
w hotelu. Wyjątkową atmosferę naszego hotelu i restauracji zapewniają nowoczesne wnętrza, znakomita kuchnia oraz życzliwa obsługa.
Zapraszamy!

Klauzula informacyjna dla gości restauracji

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGA” Agnieszka Sobania z siedzibą: Pieńki40, 27-100 Iłża.
 • Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (opcjonalnie, jeśli korespondencja prowadzona jest mailowo lub klient prosi o przedstawienie oferty mailowo),adres zamieszkania ( opcjonalnie ),adres firmy ( opcjonalnie),dane niezbędne w celu zawarcia umowy.
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:  realizacji usług gastronomicznych, realizacji usług cateringowych, realizacji usług noclegowych, realizacji usług szkoleniowych, zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozpatrywania skarg i reklamacji, windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, promujących prowadzoną działalność (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepis w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód).
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w szczególności:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
  d) podmiotom wspierającym restaurację w prowadzonej działalności na  zlecenie, w szczególności dostawcom oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, kancelariom prawnym, biuru rachunkowemu oraz podmiotom doradczym.
 • Dane zawarte na umowach/ofertach przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dokumenty rozliczeniowe, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dokumenty związane z rękojmią, będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  w dowolnym momencie.
 • Podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne w celach przedstawienia oferty/zawarcia umowy,  a w dalszej kolejności realizacji podanych wyżej usług. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzula informacyjna dla gości hotelu

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGA” Agnieszka Sobania z siedzibą: Pieńki40, 27-100 Iłża
 • Pani/Pana dane osobowe podane w podczas dokonywania rezerwacji, przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelarskiej tj.: udzielenie informacji o dokonanej rezerwacji oraz zarezerwowania miejsc noclegowych, a także w usprawiedliwionych celach administratora jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. Jeżeli podczas rezerwacji wpłacona została zaliczka dane dotyczące wpłaty przetwarzane będą w celu rozliczenia zaliczki i archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Po przyjeździe do hotelu Pani Pana dane przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych podczas rezerwacji jest warunkiem podjęcia działań do zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, a konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość zarezerwowania noclegu.
 • W przypadku odwołania rezerwacji Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do dnia planowanego przyjazdu, a następnie usunięte. Jeżeli podczas rezerwacji wpłacana była zaliczka dane zostaną zarchiwizowane przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie przechowywania dowodów księgowych, a następnie usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione uprawnionym podmiotom prawa na podstawie przepisów prawa.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Życząc miłego pobytu w hotelu i oczekując przyjazdu Szanownych Gości,
Z poważaniem,
Agnieszka Sobania - właściciel hotelu